ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมรายวิชา ง 30243

หน่วยที่ 4 คำสั่งควบคุม

ใบความรู้ที่ 4 : คำสั่งวนซ้ำ for

external image images?q=tbn:DOh4tl0P6mHCMM:external image images?q=tbn:j-T-nKCHXRiN5M:

คำสั่งวนซ้ำแบบ for


คำสั่ง for
คำสั่ง for เป็นคำสั่งสร้างเงื่อนไขให้ทำงานวนรอบซ้ำๆกัน จนกว่าตัวแปรที่กำหนดจะมีค่าครบตามเงื่อนไข เช่นเดียวกับ while
มีรูปแบบดังนี้
}
for ( initialization; condition; increment)
{
ตำสั่งต่างๆเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
}
ตัวอย่างการนับ สวัสดีสาคร! ตัวอย่างน้อยกว่าเท่ากับ 5
<?php
for ($i=1; $i<=5; $i++)
{
echo "สวัสดี สาคร!<br />";
}
?>
ตัวอย่างการนับเลขจำนวนรอบ น้อยกว่าเท่ากับ 5 แบบขึ้นบรรทัดใหม่
<?PHP
for ($i=1; $i<=5;$i++){
print $i.”<BR>”;} ?>
ผลที่ได้คือ
1
2
3
4
5

< ?PHP
$i=1;
for(i=0; $i<=5;$i++)
{
print $i.”<BR>”;
$i++;
}
?>
ผลลัพธ์
1
2
3
4
5
http://www.sadung.com/?p=26
จากตัวอย่าง เป็นการวนลูปจะใช้การนับเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง

<?
$x=1;
for ($x=1 ; $x <=10; $x++) {
echo $x*$x,"<BR>\n";
$x++;
?>
จากตัวอย่าง เป็นการวนลูปจะใช้การเพิ่มขึ้นของเลขยกกำลัง

<?
$x=1;
for ($x=1 ; $x <=10; ) {
echo $x*$x,"<BR>\n";
$x++;
}
?>
จากโปรแกรมตัวอย่างเป็นการนับเลขลดลง ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการจะพิมพ์ตัวเลขเรียงลำดับจาก 10,9,8...,1 ก็อาจจะเขียนคำสั่งได้ดังนี้
<?
for ($x=10 ; $x >0; $x--) {
echo $x,"<BR>\n";
}
?>

การใช้งาน for-loop ก็จะเหมือนกับเวลาใช้ในภาษาอื่น ในหลายๆโปรแกรม เช่น เราสามารถใส่คำสั่งได้ มากกว่าหนึ่งโดยใช้เครื่องหมาย (,) เป็นตัวแยก ตัวอย่างเช่น
<?
for ($x=1, $y=0 ; $x < 10; $x++, $y--) {
echo "$x $y<BR>\n";
}
?>
http://www.lakyo.com/php/php13.html

คำสั่งfor ที่มีรูปแบบต่างจากรูปแบบเช่น
<?
$x=1;
for ( ; $x <=10; $x++) {
echo $x*$x,"<BR>\n";
}
$x=1;
for ( ; $x <=10; ) {
echo $x*$x,"<BR>\n";
$x++;
}
?>