ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมรายวิชาง 30243

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

ใบความรู้ที่ 5

สัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้เขียนผังงานโปรแกรม (ต่อ)

6. สัญลักษณ์ Document


docu.jpg

ความหมายของสัญลักษณ์ คือ การพิมพ์ผลลัพธ์ออกทางกระดาษพิมพ์
แสดงการใช้งานสัญลักษณ์ Document


prinxyz.jpg

7. สัญลักษณ์ Manual Input

manual.jpg

ความหมายของสัญลักษณ์ คือ การรับข้อมูลหรือคำสั่งผ่านทางคีย์บอร์ด

แสดงการใช้งานสัญลักษณ์ Manual Input


manualinput.jpg


8. สัญลักษณ์ manual operation


manopera.jpg


ความหมายของสัญลักษณ์คือการรับข้อมูลหรือแสดงผลลัพธ์โดยไม่ระบุสื่อ
แสดงการใช้งานสัญลักษณ์ manual operation
 inputabb.jpg

printxyz.jpg


9. สัญลักษณ์ Connector


connect.jpg

conector ความหมายของสัญลักษณ์ตือแสดงขุดเชื่อมต่อจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งของผังงานโดยที่จุดเชื่อมต่ออยู่หน้าเดียวกัน
แสดงการใช้งานสัญลักษณ์ Connector
con2.jpg

10. สัญลักษณ์ Off page Connector


ofpage.jpg

Off page Connector
ความหมายของสัญลักษณ์ คือ แสดงจุดเชื่อมต่อจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งของผังงาน โดยที่จุดเชื่อมต่อนี้อยู่ต่างหน้ากัน
แสดงการใช้งานสัญลักษณ์ Off page Connector

ofpage2.jpg

คำนวณค่า Avg = Total + N เสร็จแล้ว ไปทำงานต่อไปที่จุด B โดยที่จุด B อยู่ต่างหน้ากัน arrow.jpg
ความหมายของสัญลักษณ์ คือ แสดงทิศทาง การทำงานของผังงาน โดยใช้ลูกศร เป็นตัวกำหนดทิศทาง การทำงานของผังงาน แสดงการใช้งานสัญลักษณ์ flow line and arrowheadsflowline.jpg
12. สัญลักษณ์ punched card
pun.jpg
ความหมายของสัญลักษณ์คือการรับข้อมูลหรือแสดงผลลัพธ์บนบัตรเจาะรู
แสดงการใช้งานสัญลักษณ์ Punched Card


read1.jpg