ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมรายวิชา ง.30243

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

ใบความรู้ที่ 6
external image images?q=tbn:P7SJ8YyZpmaduM:external image images?q=tbn:8N-4cOzfr00KPM:external image images?q=tbn:aB7pt0gJx5cPNM:

หลักการเขียนผังงานโปรแกรม การเขียนผังงานโปรแกรม มีหลักการเขียนดังนี้

1) เขียนผังงานจากด้านบนลงด้านล่าง
2) ใช้สัญลักษณ์ให้ตรงกับความหมายของผังงาน
3) ใช้เส้น flow line และ arrowheads แสดงทิศทางการทำงานของผังงาน
4) ใส่คำอธิบายลงในสัญลักษณ์สั้น ๆ แต่เข้าใจง่าย จะใช้ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้
5) หลีกเลี่ยงการโยงเส้นทิศทางของผังงานให้ตัดกันเพราะจะทำให้สับสน ควรใช้จุดเชื่อมต่อ (connector) หน้าเดียวกันแทน จะเข้าใจได้ง่ายและเป็นระเบียบ
6) พยายามเขียนผังงานให้จบในหน้ากระดาษเดียวกัน แต่ถ้าไม่จบในหน้าเดียวกัน ควรใช้จุดเชื่อมต่อต่างหน้ากระดาษ (off page connector)

ขั้นตอนการเขียนผังงานโปรแกรม

เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนผังงานโปรแกรมได้ถูกต้องให้ศึกษาจากตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง: จงเขียนผังงานโปรแกรมที่ได้วิเคราะห์งานมาแล้วในตัวอย่างวิเคราะห์งานเขียนโปรแกรม

วิธีทำ
จากการวิเคราะห์งานในตัวอย่าง จะได้ว่า
ขั้นตอนวิธีการทำงานของโปรแกรม มีดังนี้
1) เริ่มต้นทำงาน
2) รับข้อมูลค่าความยาว และความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าผ่านทางคีย์บอร์ด
3) คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตามสูตร Area = Width * Length
4) พิมพ์ค่าความยาว ความกว้าง และพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าออกทาง จอภาพ
5) จบการทำงาน
การเขียนผังงานโปรแกรม จะนำขั้นตอนวิธีการทำงานของโปรแกรม ที่ได้จากการวิเคราะห์งาน มาเขียนผังงานได้ดังนี้

direction2.jpg


แสดงผังงานขั้นตอนวิธีการทำงานของโปรแกรม
ที่มา : สมชาย รัตนเลิศนุสรณ์, 2545 : 17.

external image images?q=tbn:3JVdg3diXNKrpM: